NIO Inc. Cadang Tawaran Nota Senior Boleh Tukar sebanyak AS$1 Bilion

SHANGHAI, China, 18 Sept. 2023 – NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” atau “Syarikat”), pelopor dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium, hari ini mengumumkan cadangan penawaran (“Penawaran Nota”) sebanyak AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat nota kanan boleh tukar matang 2029 (“Nota 2029”) dan AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat nota kanan boleh tukar matang 2030 (“Nota 2030,” dan, bersama-sama dengan Nota 2029, “Nota”), tertakluk kepada keadaan pasaran dan faktor-faktor lain. Syarikat bercadang untuk memberi pemegang awal dalam Penawaran Nota opsyen, yang boleh dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh Penawaran Nota, untuk membeli sehingga tambahan AS$75 juta dalam jumlah prinsipal agregat Nota 2029 dan sehingga tambahan AS$75 juta dalam jumlah prinsipal agregat Nota 2030.

Apabila dikeluarkan, Nota akan menjadi obligasi kanan, tidak bercagar Syarikat. Nota 2029 akan matang pada 15 Oktober 2029 dan Nota 2030 akan matang pada 15 Oktober 2030, melainkan jika dibeli semula, ditebus atau ditukar mengikut terma-terma mereka sebelum tarikh tersebut.

Pemegang boleh menukar Nota pada bila-bila masa sebelum tutup perniagaan pada hari dagangan kedua yang dijadualkan sebelum tarikh matang yang berkaitan. Apabila ditukar, Syarikat akan membayar atau menyerahkan kepada pemegang penukar sedemikian, mengikut mana-mana yang berkenaan, tunai, American Depositary Shares (“ADS”) Syarikat, setiap satu pada masa ini mewakili satu saham biasa Kelas A Syarikat, atau gabungan tunai dan ADS, pada pilihan Syarikat. Selepas tarikh penamatan sekatan jualan semula (seperti yang akan ditakrifkan dalam terma-terma Nota) dan mengikut prosedur dan keperluan yang berkenaan, pemegang yang menerima ADS apabila menukar Nota boleh menyerahkan ADS tersebut kepada depositari ADS Syarikat untuk ditukar kepada saham biasa Kelas A untuk dagangan di Bursa Saham Hong Kong (the “Hong Kong Stock Exchange”) atau Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Kadar faedah, kadar penukaran awal dan terma-terma lain Nota akan ditentukan pada masa penetapan harga Nota.

Syarikat boleh menebus tunai kesemua tetapi bukan sebahagian daripada Nota 2029 dan/atau Nota 2030 jika kurang daripada 10% daripada jumlah prinsipal agregat siri Nota yang berkaitan yang asalnya dikeluarkan kekal belum dijelaskan pada masa tersebut. Di samping itu, Syarikat boleh menebus kesemua tetapi bukan sebahagian daripada Nota 2029 dan/atau Nota 2030 sekiranya berlaku perubahan tertentu dalam undang-undang cukai. Pada atau selepas 22 Oktober 2027, dalam kes Nota 2029, dan pada atau selepas 22 Oktober 2028, dalam kes Nota 2030, Syarikat boleh menebus tunai kesemua atau sebahagian daripada siri Nota yang berkaitan, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sebarang penebusan hanya boleh berlaku sebelum hari dagangan ke-20 yang dijadualkan sebelum tarikh matang yang berkaitan.

Pemegang Nota boleh menghendaki Syarikat membeli semula tunai kesemua atau sebahagian daripada Nota mereka pada 15 Oktober 2027, dalam kes Nota 2029, atau 15 Oktober 2028, dalam kes Nota 2030, pada harga belian semula bersamaan dengan 100% daripada jumlah pokok Nota yang akan dibeli semula, ditambah faedah terakru dan belum bayar sehingga, tetapi tidak termasuk, tarikh belian semula yang berkaitan. Pemegang Nota mempunyai pilihan, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, untuk menghendaki Syarikat membeli semula sebarang Nota yang dipegang sekiranya berlaku perubahan asas.

Syarikat merancang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada Penawaran Nota untuk membeli semula sebahagian daripada sekuriti hutang sedia ada, dan bakinya terutamanya untuk terus memperkukuh kedudukan kunci kira-kira serta untuk tujuan korporat am. Syarikat menjangkakan bahawa pemegang dan pembeli potensi sekuriti hutang Syarikat mungkin menggunakan strategi arbitraj boleh tukar untuk melindungi pendedahan mereka berkaitan dengan sekuriti yang berkaitan. Sebarang aktiviti sedemikian oleh pemegang sekuriti hutang yang berkaitan dan/atau pelabur potensi dalam Nota boleh menjejaskan harga pasaran ADS dan saham biasa Kelas A dan/atau harga dagangan sekuriti hutang tersebut.

Nota, ADS yang boleh diserahkan apabila menukar Nota, jika ada, dan saham biasa Kelas A yang diwakilinya, tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”) atau undang-undang sekuriti tempat-tempat lain. Mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual, kecuali kepada orang yang munasabah dipercayai sebagai pembeli institusi yang layak dengan mengharapkan pengecualian daripada pendaftaran yang diberikan oleh Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti.

Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sebarang sekuriti, dan juga tidak akan ada penjualan sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.

Siaran akhbar ini mengandungi maklumat mengenai cadangan Penawaran Nota, dan tidak boleh ada jaminan bahawa Penawaran Nota akan disempurnakan. Penawaran Nota tidak bergantung kepada penutupan pembelian semula mana-mana sekuriti hutang sedia ada.

Mengenai NIO Inc.

NIO Inc. adalah perintis dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium. Ditubuhkan pada November 2014, misi NIO adalah untuk membentuk gaya hidup yang menyeronokkan. NIO bertujuan untuk membina komuniti bermula dengan kenderaan elektrik pintar untuk berkongsi kegembiraan dan membesar bersama pengguna. NIO mereka bentuk, membangunkan, mengilang dan menjual secara bersama kenderaan elektrik pintar premium, mendorong inovasi dalam teknologi generasi seterusnya dalam pemanduan autonomi, teknologi digital, sistem elektrik dan bateri. NIO membezakan dirinya melalui terobosan dan inovasi teknologi yang berterusan, seperti teknologi pertukaran bateri terkemuka industri, Battery as a Service, atau BaaS, serta teknologi pemanduan autonomi hak miliknya dan Autonomous Driving as a Service, atau ADaaS. Portfolio produk NIO terdiri daripada ES8, SUV elektrik pintar berpenumpang enam, ES7 (atau EL7), SUV elektrik pintar lima penumpang saiz sederhana-besar, ES6, SUV elektrik pintar lima penumpang serba guna, EC7, SUV kupe elektrik pintar lima penumpang berpenumpang, EC6, SUV kupe elektrik pintar lima penumpang, ET7, sedan elektrik pintar berpenumpang, ET5, sedan elektrik pintar bersaiz sederhana, dan ET5T, pelancong elektrik pintar.

Penafian Bertanggungjawab

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan “pandangan ke hadapan” menurut “perlindungan pelabuhan selamat” Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Kenyataan pandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan,” “jangka,” “hasrat,” “masa depan,” “bercadang,” “merancang,” “percaya,” “anggaran,” “berkemungkinan” dan kenyataan serupa. NIO juga boleh membuat kenyataan pandangan ke hadapan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”), dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam pengumuman, pekeliling atau penerbitan lain yang dibuat di laman web masing-masing Bursa Saham Hong Kong dan SGX-ST, dalam siaran akhbar dan bahan bertulis lain dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan, rancangan dan jangkaan NIO, adalah kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan melibatkan risiko tidak pasti yang inheren dan ketidaktentuan. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: strategi NIO; pembangunan perniagaan, kedudukan kewangan dan keputusan operasi NIO pada masa depan; keupayaan NIO untuk membangunkan dan mengilangkan kereta yang berkualiti dan menarik bagi pelanggan mengikut jadual dan dalam skala yang besar; keupayaannya untuk memastikan dan memperluaskan kapasiti pembuatan termasuk menubuhkan dan mengekalkan perkongsian dengan pihak ketiga; keupayaannya untuk menyediakan penyelesaian kuasa yang mudah dan komprehensif kepada pelanggannya; daya maju, potensi pertumbuhan dan prospek BaaS dan ADaaS yang baru diperkenalkan; keupayaannya untuk meningkatkan teknologi atau membangunkan teknologi alternatif dalam memenuhi permintaan pasaran yang berkembang dan perkembangan industri; keupayaan NIO untuk memenuhi piawaian keselamatan mandatori berkaitan kenderaan bermotor; keupayaannya untuk menjamin bekalan bahan mentah atau komponen lain yang digunakan dalam kenderaannya; keupayaannya untuk menjamin tempahan dan jualan kenderaan yang mencukupi; keupayaannya untuk mengawal kos yang berkaitan dengan operasinya; keupayaannya untuk membina jenama NIO; keadaan ekonomi dan perniagaan secara umum di seluruh dunia dan di China serta andaian yang mendasari mana-mana kenyataan di atas. Oleh itu, keputusan sebenar NIO mungkin berbeza dengan jangkaan yang dinyatakan dalam mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan. Pelabur dinasihatkan untuk tidak bergantung secara tidak wajar kepada mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan dan mengambil perhatian terhadap faktor-faktor di atas apabila menilai sebarang kenyataan pandangan ke hadapan yang dibuat oleh NIO atau bagi pihaknya.