Grindrod Shipping Holdings Ltd. mengumumkan tarikh kuat kuasa pengurangan modal yang dicadangkan dan notis tarikh rekod dan tarikh agihan tunai bagi pengurangan modal yang dicadangkan

SINGAPURA, 29 Sept. 2023 – Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” atau “Syarikat” atau “kami”), sebuah penyedia perkhidmatan pengangkutan maritim global terutamanya dalam sektor kargo kering, hari ini mengumumkan tarikh berkuat kuasa pengurangan modal yang dicadangkan dan notis tarikh rekod dan tarikh agihan tunai.

 1. Pengenalan
  1. Lembaga pengarah (“Lembaga”) Syarikat merujuk kepada Notis Mesyuarat Agung Luar Biasa bertarikh 13 Julai 2023 (“Notis”) dan mesyuarat agung luar biasa para pemegang saham Syarikat (“Pemegang Saham”) yang diadakan pada 10 Ogos 2023 (“EGM”) di mana resolusi khas berkenaan Cadangan Pengurangan Modal (seperti yang ditakrifkan dalam Notis) dan Cadangan Agihan Tunai (seperti yang ditakrifkan dalam Notis) telah diluluskan dengan sebulat suara oleh Para Pemegang Saham semasa EGM.
  2. Melainkan ditakrifkan sebaliknya, semua terma besar dan rujukan yang digunakan di sini hendaklah membawa maksud yang sama seperti yang diberikan kepada mereka dalam Notis.
 2. Tarikh Kuat Kuasa Pengurangan Modal
  1. Lembaga ingin memaklumkan kepada Para Pemegang Saham bahawa Syarikat telah mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan di bawah Seksyen-Seksyen 78E(2)(c) dan (d) Akta Syarikat kepada ACRA pada 29 September 2023. Dengan pengemukaan dokumen-dokumen tersebut, Cadangan Pengurangan Modal akan berkuat kuasa mulai 29 September 2023.
  2. Menurut Cadangan Pengurangan Modal, modal saham berbayar penuh Syarikat akan dikurangkan sebanyak USD32.44 juta (iaitu suatu amaun dalam Jumlah Pengurangan Maksimum USD45.00 juta seperti yang dinyatakan dalam perenggan 2.1(a) Notis). Berdasarkan modal saham berbayar penuh Syarikat setakat tarikh ini, modal saham berbayar penuh Syarikat akan dikurangkan daripada USD320.68 juta kepada USD288.24 juta.
  3. Oleh itu, sejumlah USD32.44 juta akan diagihkan kepada Pemegang Saham yang Layak (seperti yang ditakrifkan di bawah).
 3. Notis Tarikh Rekod dan Agihan Tunai dalam Dua Tranche
  1. Syarikat akan mengurangkan modal saham dan mengagihkan tunai dalam dua tranche; agihan pertama sebanyak $1.01598 setiap saham biasa, akan dibayar pada atau sekitar 26 Oktober 2023 dan agihan kedua sebanyak $0.63193 setiap saham biasa, akan dibayar pada atau sekitar 11 Disember 2023, kepada semua pemegang saham yang didaftarkan pada 20 Oktober 2023 (“Tarikh Rekod”). Setakat 29 September 2023, terdapat 19,472,008 saham biasa Syarikat yang dikeluarkan. Pada tarikh rekod 20 Oktober 2023, bilangan saham biasa Syarikat akan meningkat kepada 19,685,590, termasuk saham pertimbangan yang akan dikeluarkan untuk pembelian saham Taylor Maritime Management Limited dan Tamar Ship Management Limited yang diumumkan sebelum ini. Perjanjian-perjanjian ini tertakluk kepada syarat-syarat penutupan lazim dengan anggaran tarikh penutupan pada 3 Oktober 2023. Kami tidak dapat memberi jaminan bahawa kami akan menyelesaikan pengambilalihan sehingga perjanjian-perjanjian tersebut telah dilaksanakan dan dikuatkuasakan.
  2. Memandangkan Tarikh Rekod 20 Oktober 2023, para pemegang saham tidak boleh memposisikan semula saham antara JSE dan Daftar A.S. dalam tempoh dari 18 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023.
  3. Agihan modal oleh Syarikat dianggap sebagai “agihan modal” dan tidak tertakluk kepada sebarang cukai di Singapura.

Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif menurut maksud Private Securities Litigation Reform Act 1995 berkenaan keadaan kewangan, keputusan operasi, aliran tunai, strategi perniagaan, kecekapan operasi, kedudukan persaingan, peluang pertumbuhan, rancangan dan objektif pengurusan Grindrod Shipping, dan perkara-perkara lain. Kenyataan prospektif ini, termasuk, antara lain, yang berkaitan dengan prospek perniagaan, hasil dan pendapatan masa depan kami, semestinya anggaran dan melibatkan sebilangan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada cadangan kenyataan prospektif. Oleh itu, kenyataan prospektif ini perlu dipertimbangkan berdasarkan pelbagai faktor penting, termasuk yang dinyatakan di bawah. Perkataan seperti “mungkin,” “menjangkakan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “menjangka,” “berharap,” “anggaran,” dan variasi perkataan dan ungkapan serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif ini adalah berdasarkan maklumat yang tersedia kepada, dan jangkaan dan andaian yang dianggap munasabah oleh Grindrod Shipping pada masa kenyataan ini dibuat. Walaupun Grindrod Shipping percaya bahawa jangkaan yang terkandung dalam kenyataan prospektif adalah munasabah, tiada jaminan dapat diberikan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul. Kenyataan ini melibatkan risiko diketahui dan tidak diketahui serta berasaskan beberapa andaian dan anggaran yang secara semula jadi tertakluk kepada ketidakpastian dan kontinjensi yang ketara, yang kebanyakannya di luar kawalan Grindrod Shipping. Keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan prospektif tersebut. Faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada anggaran atau unjuran dalam kenyataan prospektif termasuk, tanpa had, keputusan operasi atau kewangan Grindrod Shipping pada masa depan; kekuatan ekonomi dunia, termasuk, khususnya, di China dan rantau Asia Pasifik; kesan pandemik COVID-19 ke atas operasi kami dan permintaan dan corak perdagangan untuk pasaran kargo kering, dan tempoh kesan-kesan ini; sifat berkitaran pasaran kargo kering, termasuk keadaan dan tren pasaran kargo kering am, termasuk turun naik dalam kadar sewaan dan nilai kapal; perubahan dalam bekalan dan permintaan dalam industri perkapalan kargo kering, termasuk pasaran untuk kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam nilai kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam strategi perniagaan dan perbelanjaan modal atau operasi dijangka Grindrod Shipping, termasuk docking kering, survei, naik taraf dan kos insurans; persaingan dalam industri kargo kering; turun naik bermusim dalam industri kargo kering; keupayaan Grindrod Shipping untuk menggunakan kapal-kapalnya dalam pasaran spot dan keupayaannya untuk memasuki tempoh sewaan selepas tempoh sewaan semasanya tamat; keadaan ekonomi am dan keadaan dalam industri minyak dan arang batu; keupayaan Grindrod Shipping untuk memenuhi piawaian teknikal, kesihatan, keselamatan dan pematuhan pelanggannya; kegagalan pihak lawan kontrak kami untuk sepenuhnya melaksanakan obligasi mereka dengan Grindrod Shipping; keupayaan Grindrod Shipping untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya; keadaan politik dan ekonomi antarabangsa termasuk tarif tambahan yang dikenakan oleh China dan Amerika Syarikat; potensi gangguan laluan penghantaran akibat cuaca, kemalangan, peristiwa politik, bencana alam atau peristiwa bencana lain; kerosakan kapal; rasuah, lanun, konflik tentera, ketidakstabilan politik dan keganasan di lokasi di mana kami beroperasi, termasuk konflik baru-baru ini antara Rusia dan Ukraine dan ketegangan antara China dan Taiwan; turun naik kadar faedah dan pertukaran asing; perubahan dalam kos yang berkaitan dengan pemilikan dan pengoperasian kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam, dan pematuhan Grindrod Shipping terhadap, peraturan kerajaan, cukai, alam sekitar, kesihatan dan keselamatan termasuk peraturan IMO 2020 yang mengehadkan kandungan sulfur dalam bahan api; liabiliti potensi daripada tindakan undang-undang semasa atau akan datang; keupayaan Grindrod Shipping untuk memperoleh atau mengakses pembiayaan, kecairannya dan kecukupan aliran tunai untuk operasinya; ketersediaan pinjaman berterusan di bawah perjanjian hutang Grindrod Shipping dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang terkandung di dalamnya; keupayaan Grindrod Shipping untuk membiayai perbelanjaan modal dan pelaburan masa depan dalam pembinaan, pengambilalihan dan pembaikan semula kapalnya; kebergantungan Grindrod Shipping kepada kakitangan utama; jangkaan Grindrod Shipping berkenaan ketersediaan pengambilalihan kapal dan keupayaannya untuk membeli dan menjual kapal serta menyewa kapal seperti yang dirancang atau pada harga yang kami anggap memuaskan; kecukupan liputan insurans Grindrod Shipping; kesan inovasi teknologi dan kemajuan baharu dalam reka bentuk kapal; dan faktor-faktor lain yang dinyatakan dalam “Item 3. Maklumat Utama-Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 20-F bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. Kami berhasrat untuk mengemukakan laporan tahunan terkini kami pada Borang 20-F, yang mengandungi pembaharuan menyeluruh mengenai faktor-faktor risiko, tidak lewat daripada 30 April 2023.