Fat Projects Acquisition Corp Mengumumkan Niat untuk Mempanjangkan Tarikh Penyelesaian Kombinasi Perniagaan kepada 15 November 2023

SINGAPURA, 11 Oktober 2023 – Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), syarikat khas tujuan pengambilalihan, mengumumkan hari ini bahawa ia telah memaklumkan Continental Stock Transfer and Trust Company bahawa ia bercadang untuk melanjutkan tarikh akhir penggabungan perniagaan awalnya dari 15 Oktober 2023 ke 15 November 2023 dengan menempatkan $24,279.65 dalam Akaun Amanahnya menjelang 15 Oktober 2023. Ini merupakan pemanjangan ketujuh daripada sehingga sembilan pemanjangan 1 bulan yang dibenarkan FATP berdasarkan Memorandum dan Artikel Penubuhan dan Artikelnya yang Disemak dan Diperbaharui, seperti yang dipinda.

Pemanjangan ini memberi FATP masa tambahan untuk menyempurnakan penggabungan perniagaan awalnya (“Penggabungan Perniagaan”) dengan Avanseus Holdings Pte. Ltd., syarikat swasta terhad Singapura (“Avanseus”). Seperti yang dilaporkan sebelumnya, FATP dan Avanseus telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 26 Ogos 2022, seperti yang dipinda oleh Pindaan Pertama kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 3 Oktober 2022, Pindaan Kedua kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 14 Februari 2023, dan Pindaan Ketiga kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 14 Julai 2023 (secara kolektif, “Perjanjian Penggabungan Perniagaan”) yang menyediakan untuk siri transaksi, di bawah mana, antara lain, pemegang saham Avanseus akan menukar semua saham Avanseus yang terkeluar sebagai balasan untuk Saham Biasa Kelas A FATP yang dikeluarkan semula (“Pertukaran Saham”), tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan Perniagaan, dengan Avanseus menjadi anak syarikat milik penuh FATP (Pertukaran Saham dan transaksi-transaksi lain yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan Perniagaan, secara kolektif, “Penggabungan Perniagaan” atau “Transaksi Yang Dicadangkan”). Berhubung dengan Penggabungan Perniagaan, FATP akan menukar nama syarikatnya kepada “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Pemanjangan ketujuh yang diterangkan di atas akan memberi FATP dan Avanseus masa tambahan untuk menyempurnakan Penggabungan Perniagaan.

Maklumat Tambahan dan Di Mana Untuk Mencari

Kenyataan akhbar ini tidak mengandungi semua maklumat yang perlu dipertimbangkan berkaitan Penggabungan Perniagaan dan tidak bertujuan untuk membentuk asas sebarang keputusan pelaburan atau keputusan lain berkaitan Penggabungan Perniagaan. FATP memfailkan Pindaan No. 4 kepada Penyata Pendaftaran Bentuk S-4 (fail komisen 333-267741) dengan SEC pada 11 Mei 2023 (“Penyata Pendaftaran”) yang berkaitan dengan Penggabungan Perniagaan yang merangkumi proksi kenyataan FATP dan prospektus FATP. Penyata Pendaftaran belum diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC. Bila tersedia, proksi kenyataan/prospektus muktamad dan bahan-bahan berkaitan lain akan dihantar kepada semua pemegang saham FATP menjelang tarikh rekod untuk mengundi mengenai Penggabungan Perniagaan. Pemegang saham FATP dan orang awam lain dinasihatkan membaca proksi kenyataan/prospektus awal dan pindaan-pindaannya dalam Penyata Pendaftaran dan, bila tersedia, proksi kenyataan/prospektus muktamad dan dokumen yang dimasukkan oleh rujukan dalam kaitannya dengan Penggabungan Perniagaan, kerana bahan-bahan ini akan mengandungi maklumat penting mengenai Avanseus, FATP dan Penggabungan Perniagaan.

Pelabur dan pemegang sekuriti akan dapat memperoleh salinan percuma Penyata Pendaftaran dan semua dokumen berkaitan lain yang difailkan atau akan difailkan dengan SEC oleh FATP melalui laman web yang dikendalikan oleh SEC di www.sec.gov. Selain itu, dokumen-dokumen yang difailkan oleh FATP boleh diperolehi percuma daripada laman web FATP di https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ atau melalui permintaan bertulis kepada FATP di Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Peserta dalam Solicitation

FATP dan Avanseus dan pengarah serta pegawai masing-masing boleh dianggap sebagai peserta dalam melicinkan proksi daripada pemegang saham FATP berhubung Penggabungan Perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif FATP dan pemilikan sekuriti FATP ditetapkan dalam penyataan FATP dengan SEC, termasuk Laporan Tahunan FATP menggunakan Borang 10-K untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022, yang difailkan dengan SEC pada 13 Mac 2023 dan Laporan Suarter FATP menggunakan Borang 10-Q untuk suku tahun berakhir 30 Jun 2023, yang difailkan dengan SEC pada 21 Ogos 2023. Sekiranya pegangan sedemikian telah berubah sejak jumlah yang didedahkan dalam Laporan Tahunan FATP menggunakan Borang 10-K, perubahan sedemikian telah atau akan disahkan dalam Penyataan Perubahan Pemilikan menggunakan Borang 4 yang difailkan dengan SEC. Maklumat tambahan mengenai nama dan kepentingan dalam Penggabungan Perniagaan pengarah dan pegawai FATP dan Avanseus serta individu lain yang mungkin dianggap sebagai peserta dalam Penggabungan Perniagaan boleh diperoleh dengan membaca proksi kenyataan/prospektus yang terkandung dalam Penyata Pendaftaran berkaitan Penggabungan Perniagaan dan proksi kenyataan/prospektus muktamad apabila ia menjadi tersedia. Anda boleh memperoleh salinan percuma dokumen-dokumen ini seperti yang diterangkan dalam perenggan sebelumnya.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan akhbar ini mengandungi beberapa kenyataan prospektif tertentu dalam lingkungan undang-undang berhubung Penggabungan Perniagaan antara FATP dan Avanseus, termasuk kenyataan mengenai manfaat Penggabungan Perniagaan, jangkaan masa penyelesaian Penggabungan Perniagaan, perkhidmatan yang ditawarkan oleh Avanseus dan pasaran di mana ia beroperasi, jumlah keseluruhan pasaran yang boleh ditangani untuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Avanseus, kecukupan hasil bersih Penggabungan Perniagaan untuk membiayai operasi dan rancangan perniagaan Avanseus dan prestasi masa depan yang diramalkan Avanseus. Kenyataan prospektif ini secara amnya dikenal pasti dengan kata-kata “percaya”, “projek”, “jangka”, “anggar”, “anggarkan”, “strategi”, “peluang”, “rancang”, “mungkin”, “hendaklah”, “akan”, “akan terus”, “mungkin menghasilkan” dan ungkapan serupa. Kenyataan prospektif merupakan ramalan, projeksi dan kenyataan lain mengenai peristiwa masa depan berdasarkan jangkaan dan anggapan semasa, dan, oleh itu, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian. Banyak faktor mungkin menyebabkan peristiwa masa depan sebenar berbeza secara material daripada kenyataan prospektif dalam dokumen ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) risiko bahawa Penggabungan Perniagaan mungkin tidak diselesaikan tepat masa atau langsung; (ii) risiko bahawa Penggabungan Perniagaan mungkin tidak diselesaikan menjelang tarikh akhir penggabungan perniagaan FATP dan kegagalan untuk memperoleh pemanjangan tarikh akhir penggabungan perniagaan jika dicari oleh FATP; (iii) kegagalan memenuhi syarat-syarat penyelesaian Penggabungan Perniagaan, termasuklah penerimaan Perjanjian Penggabungan Perniagaan oleh pemegang saham FATP, pemenuhan jumlah dalam akaun amanah selepas penebusan oleh pemegang saham awam FATP, pemenuhan keperluan tunai minimum pada penamatan dan penerimaan kelulusan kerajaan dan peraturan tertentu; (iv) kegagalan FATP untuk menyekat Pembiayaan Selepas Penamatan seperti yang ditakrifkan dalam Penyata Pendaftaran, (v) ketiadaan penilaian pihak ketiga dalam menentukan sama ada untuk teruskan Penggabungan Perniagaan; (vi) berlakunya sebarang peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan pembatalan Perjanjian Penggabungan Perniagaan; (vii) kesan pengumuman atau tunggakan Penggabungan Perniagaan terhadap perniagaan Avanseus; (viii) risiko bahawa pelaburan yang dicadangkan dalam Avanseus mungkin tidak memberikan pulangan yang dijangka; dan (ix) risiko-risiko dan ketidakpastian-ketidakpastian lain yang dinyatakan dalam bahagian “Faktor Risiko” dalam prospektus yang terkandung dalam Penyata Pendaftaran dan laporan-laporan FATP yang difailkan dengan SEC. Kenyataan prospektif yang dinyatakan dalam kenyataan akhbar ini tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian tersebut.